• Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar, vilket är grundläggande för alla typer av serveringstillstånd enligt 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622) och regeringens proposition 1994/95:89, s. 64. Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplaster för matservering. Det är fortfarande inte meningen att serveringstillstånd ska kunna ges för gatukök och liknande miljöer (proposition 1994/95:89, s. 65).
  • Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet.
  • Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen.
  • Serveringslokalen ska vara lämplig från brandsäkerhetssynpunkt. Kravet gäller även för cateringverksamhet med undantag för servering som sker i lokaler som inte är avsedda för allmänheten, exempelvis i enskilda hem eller på en arbetsplats.