FAQ2016-11-26T11:06:42+01:00

Vanliga frågor

Jag har fått ett mail om att förlänga prenumerationen, vad betyder det?2022-06-02T16:48:04+02:00

När du haft tillgång till Alkoholutbildarna i 6 månader slutar din prenumeration. Vi skickar då ut en fråga om förlängning, om du inte längre vill prenumerera behöver du inte göra någonting.

Kan jag göra utbildningen på mobilen?2022-06-02T16:40:23+02:00

Ja. Eftersom vår hemsida är responsiv kan du logga in på mobilen och göra utbildningen.

Hur snabbt får jag mitt login?2022-06-02T16:40:29+02:00

Det kommer inom 5-10 minuter på mail, kolla i din skräppost om du inte fått uppgifterna.

Finns utbildningarna på fler språk?2022-06-02T16:40:37+02:00

Alla utbildningar är på svenska.

Hur många frågor har ni?2022-06-02T16:40:51+02:00

Vi har ca 200 frågor. Dessa frågor är vad du behöver lära dig för att vara säker på att klara kommunens prov.

På provtillfället hos kommunen får du 60 frågor som är slumpvis utvalda av ca 200 frågor.

Hur länge får man tillgång till utbildningen?2022-06-02T16:40:56+02:00

Utbildningen gäller i 6 månader.

Vad kostar det att söka tillstånd?2016-11-21T07:26:31+01:00

Det är i huvudsak två avgifter att hålla reda på:

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på serverinsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av tillståndsbevis.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgifterna täcker tillståndsenhetens arbete med tillsyn och inspektion. Tillsynen kan lite grovt delas upp i tre delar, förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. Årligen betalar du med stadigvarande serveringstillstånd en tillsynsavgift. Avgiften baseras på omsättningen du hade föregående år, restaurangens serveringstider samt en fast avgift.

Var kan man läsa på om alkohollagen?2022-06-02T16:41:03+02:00

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/alkohollag-20101622_sfs-2010-1622

Vilka regler gäller för matutbudet?2022-06-02T16:39:00+02:00
 • Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Enbart sallader eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter.
 • Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla ett varierat utbud av maträtter. Såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas.
 • Det ska inte vara något nödvändigt krav att varma maträtter kan serveras, förutsatt att matutbudet och förhållandena i övrigt har den allmänna standard som krävs för serveringstillstånd. Däremot kan serveringstillstånd inte medges om enbart enklare anrättningar, såsom exempelvis smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd erbjuds. Det innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte heller i fortsättningen ska kunna komma ifråga för serveringstillstånd. En noggrann prövning bör göras för varje enskilt serveringsställe.
 • Efter klockan 23.00 ställs inte lika höga krav på ett varierat matutbud. Gästerna ska dock kunna erbjudas flera olika rätter av enklare slag, till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Enbart chips eller nötter är inte tillräckligt.
 • Ovanstående krav gäller även för cateringverksamhet.
Vilka regler gäller för köket?2022-06-02T16:39:08+02:00
 • Restaurangen ska ha ett eget kök som möjliggör att ett varierat utbud av maträtter kan tillhandahållas. Jämför skillnaden med den tidigare bestämmelsen i 7 kap. 8 § alkohollagen (1994:1738) där det av förarbetena bland annat framgår att det ska finnas ett välutrustat restaurangkök för allsidig matlagning (proposition 1994/95:89, s. 104). Kravet på eget kök gäller även för cateringverksamhet.
 • Köket ska finnas i anslutning till serveringslokalen.
 • Ny matlagningsteknik, såsom exempelvis sous-vide-teknik, utgör i sig inte något hinder, men utrustningen måste hålla en viss standard, till exempel ska fortfarande inte vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn anses vara tillräcklig utrustning. Detta krav gäller även för cateringverksamhet.
Vilka regler gäller för serveringslokalen?2022-06-02T16:39:14+02:00
 • Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar, vilket är grundläggande för alla typer av serveringstillstånd enligt 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622) och regeringens proposition 1994/95:89, s. 64. Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplaster för matservering. Det är fortfarande inte meningen att serveringstillstånd ska kunna ges för gatukök och liknande miljöer (proposition 1994/95:89, s. 65).
 • Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet.
 • Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen.
 • Serveringslokalen ska vara lämplig från brandsäkerhetssynpunkt. Kravet gäller även för cateringverksamhet med undantag för servering som sker i lokaler som inte är avsedda för allmänheten, exempelvis i enskilda hem eller på en arbetsplats.
Vilka är de grundläggande kraven för restaurangverksamhet?2022-06-02T16:39:24+02:00

En grundläggande förutsättning för restaurangverksamhet är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004. Det innebär att de livsmedelshygieniska krav som gäller inom EU ska vara uppfyllda och garanterar att lokal och utrustning håller en viss standard. I övrigt följer kraven på serveringslokalen, köket och matutbudet enligt 8 kap. 14-16 §§ alkohollagen (2010:1622).

Vilka handlingar ska bifogas vid ansökan om stadigvarande servering?2022-06-02T16:41:27+02:00
 • Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Köpeavtal alternativt hyres- eller arrendeavtal
 • Hyreskontrakt
 • Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer.
 • Registreringsbevis för bolaget eller den enskilda firman.
 • Uppgift om ägarförhållanden
 • Uppgift om verksamhetsinriktning och uppskattad årlig försäljning
 • Uppgift om tidigare yrkeserfarenhet
 • Ritning över lokalen
 • Beskrivning av lokalens brandskydd
 • Meny, beskrivning av mat- och dryckesutbud
 • Miljöförvaltningens beslut om registrering av livsmedelshantering i lokalen
 • Uppgift om registrering för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter (Om registrering ännu ej skett kan du bifoga anmälan om registrering till Skatteverket)
 • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden (avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande samt de företag som dessa är registrerade i)
 • Bevis om uppdrag ”Uppdrag som funktionär – fullständig version” (avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande. Utdraget visar vilka engagemang de sökande har i andra bolag). Utdraget beställs från Bolagsverket, www.bolagsverket.se
 • Kunskap om alkohollagen.. Om du tidigare haft serveringstillstånd kan du bifoga det gamla serveringstillståndet. Kommunen kan kräva att du genomgår ett kunskapsprov.
 • Om du anlitar ombud ska ombudet ha fullmakt.

Kommunen kan komma att begära in även andra handlingar.

Vad menas med ekonomisk lämplighet?2022-06-02T16:39:32+02:00
 • Ditt företag måste vara registrerat hos Skatteverket för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter.
 • Du får inte ha några allvarligare ekonomiska anmärkningar, t.ex. konkurs eller betalningsanmärkningar.
 • Du måste kunna visa hur du finansierat inköpet av restaurangen.

Även om du och ditt företag uppfyller alla lämplighetskrav kan kommunen ändå säga nej till din ansökan.

Om kommunen bedömer att alkoholserveringen på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Med detta menas att kommunen till exempel kan neka serveringstillstånd om man tror att serveringen kan ge upphov till störningar för omgivningen, dra till sig mycket ungdomar eller ligger i ett restaurangtätt område. Vad som definieras som olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa ska framgå av kommunens alkoholpolitiska riktlinjer. Riktlinjerna ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Om de inte gör det så kan du kontakta kommunens alkoholhandläggare. Ett gott råd är att om du har för avsikt att etablera dig i en för dig ny kommun så ta alltid först reda på vad som står i kommunens alkoholpolitiska riktlinjer. Försök att få ansökan så komplett som möjligt när du lämnar in den till kommunen. Ju mer komplett ansökan är vid ansökningstillfället ju kortare blir kommunens handläggningstid. Normal handläggningstid i de flesta kommuner är mellan två till tre månader. Enligt lag får handläggningstiden inte var längre än fyra månader från det att ansökan är komplett.

Vad menas med personlig lämplighet?2022-06-02T16:38:22+02:00
 • Du får inte vara straffad för något allvarligare brott de senaste tre åren.
 • Du måste visa att du har kunskaper om alkohollagen. Kommunen kan kräva att du gör ett prov som visar att du har kunskaper om alkohollagen. Om det är ett bolag som söker måste hälften av bolagsmännen visa sådana kunskaper.
 • Du måste ha fyllt 20 år.
Hur söker man serveringstillstånd?2016-11-26T20:21:16+01:00

Du ansöker om serveringstillstånd i den kommun där restaurangen ligger. Ansökningsblanketter och övriga anvisningar hittar du på de flesta kommuners hemsida. Kommunen tar ut en ansökningsavgift som varierar från kommun till kommun. Om du skulle få avslag på din ansökan får du inte tillbaka din ansökningsavgift. För att få stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du uppfylla vissa krav. Du måste vara personligt och ekonomiskt lämplig. Du måste även avlägga ett prov hos kommunen med godkänt resultat.

Titel

Till toppen